Disclaimer

Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties in financiële producten. Wij adviseren niet bij het sluiten van een overeenkomst via het Internet. Wilt u wel geadviseerd (kunnen) worden, dan dient u een afspraak met één van onze adviseurs te maken.

Functioneren website

"Advies Forum" stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor "Advies Forum" een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. "Advies Forum" vraagt hier begrip voor en wijst er op dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website

"Advies Forum" stelt de website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden zijn echter niet geheel uit te sluiten waardoor "Advies Forum" de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. De informatie op onze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. De informatie van de betreffende aanbieders stellen zij zelf samen en is niet ter verantwoording aan "Advies Forum". Het is daarom dat "Advies Forum" uitsluitend met gerenommeerde partijen zaken wenst te doen om dergelijke misverstanden te minimaliseren. Indien er op basis van de informatie van deze website een beslissing genomen wordt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid onduidelijkheid ontstaat, willen we er op wijzen dat "Advies Forum" niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit deze beslissingen.

Verwijzingen hyperlinks

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van "Advies Forum" het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is wel toegestaan om de hyperlink http://www.Advies-Forum.nl aan te brengen. In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt "Advies Forum" zicht het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruikt voortvloeiende schade op u te verhalen.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij "Advies Forum" en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en "Advies Forum" in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merkt- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van "Advies Forum". Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van "Advies Forum" en/of haar leveranciers, behoudt "Advies Forum" zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. We adviseren u deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Dit is Advies Forum

  • Deskundig
  • Vriendelijk
  • Toegewijd
  • Bereikbaar
  • Klantgericht
  • Hoge klant tevredenheid